เปิดเรือน เยือนศูนย์

พี่เมธ เปิดเรือน4

พลเรือโทสุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “เปิดเรือน เยือนศูนย์” ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ นำผู้ประกอบการเยี่ยมชมศูนย์ Pipo จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำพล อังคภากรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

พี่เมธ เปิดเรือน3

พลเรือโทสุรศักดิ์ เมธยาภา  กล่าวว่า การ “เปิดเรือน เยือนศูนย์” ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการประมงรับทราบการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต 1 และเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง  เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปสื่อสารให้กับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ในการทำประมงอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการทำประมงแบบยั่งยืน โดยทางศูนย์ทัพเรือภาคที่ 1 มีศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนบนทั้งหมด 16 ศูนย์
พี่เมธ เปิดเรือน2 พี่เมธ เปิดเรือน1

สุเมธ/ภาพ/ข่าว