เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง

พี่เมธ เปิดศูนย์เด็ก 3

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยมีนายเศกสรร ฮีสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตำบลบางยางและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

พี่เมธ เปิดศูนย์เด็ก 2

โดยทางด้านนายเศกสรร ฮีสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางกล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทองเดิมอยู่ในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2541 ต่อมาได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางเมื่อปีพ.ศ. 2544 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ช่วงอายุ 2 ขวบครึ่งและไม่เกิน 4 ขวบโดยอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนวัดอ่างทอง สำหรับการ จัดการเรียนการสอน ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง โดยโรงเรียนวัดอ่างทองได้บริจาคพื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ และพร้อมใช้งานในปีพ.ศ. 2559 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ตัวอาคาร จำนวน 1,800,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวอาคาร จำนวน 450,000 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000บาท

พี่เมธ เปิดศูนย์เด็ก 1

โดยการจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

สุเมธ /ภาพ/ข่าว