เปิดอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

tp เปิดอาคาร1

 

เมื่อเวลา 9.00 น.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ

โดยช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วจึงเป็นการเปิดป้ายอาคาร เจิมอาคาร และชมนิทรรศการในห้องจดหมายเหตุและชมห้องปฏิบัติการ

สำหรับอาคารหลังนี้นั้นทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง จำนวน 30,649,000 บาท เพื่อใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีห้องจดหมายเหตุที่บอกประวัติ และความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม                                     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครมีนักเรียนนักศึกษาทั้งที่มหาชัยและบ้านบ่อรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 คน ทำให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆมีไม่เพียงพอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจึงได้จัดสร้างอาคารนวัตกรรมหลังนี้ขึ้นมา

 

tp เปิดอาคาร2 tp เปิดอาคาร3 tp เปิดอาคาร4

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว