เปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-เปิดศูนย์นก1

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน  ที่ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน และส่งมอบศูนย์เรียนรู้ฯให้กับชุมชน โดยมอบให้กับผู้แทนชุมชนได้แก่นายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสําคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยมีนางสาวจิตตินันท์ เรื่องวีรยุทธ์ ผู้อํานวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายแสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด

นางสาวจิตตินันท์ เรื่องวีรยุทธ์ ผู้อํานวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) รอบที่ ๕ โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เป็นหน่วยงานดําเนินงาน (Responsible Party)

สำหรับ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนตําบลโคกขาม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและ เรียนรู้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยว นักเรียน ผู้สนใจ หรือสมาชิกในชุมชน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ อาคารศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ข้อมูลนกชายเลนและชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม  การสร้างบังไพร สําหรับส่องดูนกที่บินลงมากินสัตว์หน้าดินตัวเล็กๆ ในพื้นที่นาเกลือ  การจัดซื้ออุปกรณ์หรือกล้องส่องทางไกลที่มีกําลังขยายสูง กล้องสองตา การจัดแสดงข้อมูล และนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ภายในศูนย์เรียนรู้ในตัวอาคารบังไพร

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยและชนิดพันธุ์ของนกชายเลน โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ระดับโลก ระดับ CR : ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ซึ่งหนีหนาวมาจากไซบีเรีย และมาอาศัยอยู่ที่บริเวณนาเกลือที่ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนให้เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ รักษา และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยววิถีชีวิตชุมชนการทํานาเกลือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเกลือและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

 

tp-เปิดศูนย์นก2 tp-เปิดศูนย์นก3 tp-เปิดศูนย์นก4 tp-เปิดศูนย์นก5

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว