เปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.โรงเข้

AD WEB NET 20-5-60

 

โต้ง เปิดคลีนิค1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้มีพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster โรงเข้ ขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ โดยมี นายแพทย์อนุพันธ์ สารมณี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า นางกัญญาภัค สมมาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้  เหล่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ชาวชุมชน ผู้นำท้องที่ ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกันในครั้งนี้

คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster เป็นแนวคิดของกระทรวง สาธารณสุขที่ต้องการให้เกิดระบบบริการปฐมภูมิแบบองค์รวมที่มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนในจำนวน10,000 คนต่อหนึ่งทีม ด้วยคอนเซปท์ที่ว่า บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยในทีมประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขและสหวิชาชีพ ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชน คือสามารถเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการอคอย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับการดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตลอดจนได้รับการส่งต่อและเยี่ยมติดตามอย่างเป็นระบบ

สำหรับ Primary Care Clusterโรงเข้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง  คือโรงเข้และบ้านดอนสะแก ประชากรรวมกัน 10,738 คน มีทีมจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มาให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ต้องมีแพทย์ให้บริการอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์

อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เติบโตขึ้นเป็นคลินิกหมอครอบครัวที่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเอาไว้

 

 

โต้ง เปิดคลีนิค2 โต้ง เปิดคลีนิค3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว