เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

โต้ง เด็กไทยแก้มใส1

 

โต้ง เด็กไทยแก้มใส2

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในเครือข่ายและเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส ตามรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีเมืองโดยมีนายสมชาย ทับไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการดำเนินงาน และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรในการ

อบรมการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับนักเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้แก่ โรงเรียนวัดพันธุวงค์ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร โรงเรียนบ้านท่าทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง และโรงเรียนวัดศรีเมือง

เริ่มแรกได้มีการนำเสนอภาพความก้าวหน้าของโครงการเด็กไทยแก้มใส เพราะโรงเรียนวัดศรีเมือง ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็น 1ใน 120 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์เด็กไทยแก้มใสให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งทางโรงเรียนได้คำนึงถึงประโยชน์อันจะเกิดแก่สาธารณชน การสนับสนุนบริหารจัดการอาหารและ

โภชนาการในโรงเรียนเพื่อเยาวชนของชาติ และเพื่อถวายแด่เจ้าฟ้านักโภชนาการ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสในวันนี้ขึ้นมา โดยจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียนวัดศรีเมืองได้แก่ฐาน บ่อเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ผักไฮโดรโปรนิกส์ การปลูกเห็ด แปลงผักปลอด

สารพิษ สวนผักลอยฟ้า ผักสวนครัว  เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี เพิ่มทักษะในการดำรงชีวิต และเพื่อพัฒนา บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส

 

โต้ง เด็กไทยแก้มใส3 โต้ง เด็กไทยแก้มใส4 โต้ง เด็กไทยแก้มใส5

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว