เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคประมงในเรือ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-แรงงาน1

จากการที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  พ.ศ.2560 และได้ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งออกตามมาตรา 83  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ. ศ. 2558 ตามร่างประกาศกรมประมง ได้เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคการประมงเพื่อให้สามารถทำงานในเรือประมงได้ หลังจากมีแรงงานประมงไม่สามารถจดทะเบียนของกระทรวงแรงงานได้ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้หลังประกาศโรงเรียนราชกิจจานุเบกษา เบื้องต้นผู้ประกอบการนายจ้างและลูกจ้างสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม 2560 ที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายจ้างที่ลงทะเบียนจะต้องระบุจำนวนแรงงานที่ต้องการ ตำแหน่งงานและสิทธิประโยชน์ด้วย ซึ่งในขณะนี้ภาคประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แจ้งจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนไปทั้งหมด 5529 คน  สำหรับนายจ้างที่จะไปยื่นคำขอการใช้แรงงานที่สำนักงานประมงจังหวัดนั้น ก็จะต้องหาแรงงานที่ต้องการไปเองตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งอาจยังเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย ก็สามารถนำไปขอขึ้นทะเบียนได้ เพื่อเป็นการทำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องด้วย แต่สำหรับแรงงานในเรือประมงที่นายจ้างมีอยู่เดิมนั้นเป็นแรงงานที่ถูกต้องทั้งหมด แต่มีจำนวนไม่เพียงพอ จึงต้องไปหาแรงงานจากที่อื่นมาขึ้นทะเบียน ซึ่งหลังจากที่แจ้งความต้องการยังสำนักงานประมงจังหวัดแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การไปติดต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจสัญญาจ้าง และทางสำนักงานประมงจังหวัดก็จะทำSeabook ให้ โดยจะมีอายุใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือ  ซึ่งนายจ้างภาคประมงคนใดที่ต้องการใช้แรงงานก็ให้ไปยื่นคำขอได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 1-10 ตุลาคม ส่วนการตรวจสุขภาพ ทำสัญญาจ้าง และออกSeabook ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จะทำจนคบจำนวนแรงงานที่ได้รับแจ้งและจะสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน

 

tp-แรงงาน2 tp-แรงงาน3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว