เปิดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

fm - ลงทะเบียน1

เทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและ ผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือน  สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่และผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยตั้งโต๊ะรับขึ้นทะเบียนกันที่หน้ากองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครสมุทรสาคร  ซึ่งผู้ที่มาขึ้นทะเบียนจะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560เป็นต้นไป โดยในส่วนของผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2500  สัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน

fm - ลงทะเบียน2

ในส่วนผู้พิการนั้นจะต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐและไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน โดยให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาทะเบียนบ้าน  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการมาด้วย (กรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นคนอื่น)  และให้นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในกรณีขอรับเงินผ่านธนาคารมายื่นคำขอจดทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วย

fm - ลงทะเบียน3

อย่างไรก็ตามเทศบาลนครสมุทรสาคร จะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ สามารถมาสมัครขอรับเบี้ยยังชีพได้ตลอดทั้งปี

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว