เทิดทูนสถาบัน

พี่เมธ เทิดทูนสถาบัน1

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 คน

พี่เมธ เทิดทูนสถาบัน2

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนพร้อมกับปลูกฝังหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สืบสานพระราชปณิธานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป../

พี่เมธ เทิดทูนสถาบัน3 พี่เมธ เทิดทูนสถาบัน4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว