เทศบาลนครสมุทรสาคร เปิดให้ยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพ

WEB-02

เบี้ย1

ตามที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เฉพาะในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  ต.มหาชัย  ต.โกรกกราก และ ต.ท่าฉลอม ในปีงบประมาณ 2562 ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ที่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจำนวน 7,088 ราย, ผู้พิการ 972 ราย และ ผู้ป่วยเอดส์ 75 ราย โดยให้มาแสดงตัว เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเปิดให้เข้ามายืนยันสิทธิแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถใต้อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

เบี้ย2

โดยหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนพิการ และบัญชีธนาคาร (กรณีมาด้วยตัวเอง) แต่ถ้าหากไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนโดยแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาเพื่อดำเนินการแทน หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมโทร.034–413691  ทั้งนี้หากไม่มายืนยันสิทธิของตนเองตามวันที่กำหนด ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะระงับการจ่ายเงินของบุคคลนั้นๆไว้ก่อน แต่ก็จะเก็บเงินในส่วนนี้ไว้ให้ เพื่อรอให้มายืนยันสิทธิที่ถูกต้องต่อไป

เบี้ย3

เบี้ย4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว