เทศบาลนครสมุทรสาคร เตรียมจัดประชุมประชาคมตามหลักประชารัฐในระดับนคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

หลังจากที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามหลักประชารัฐในระดับชุมชนและระดับนคร  เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี  ( 2561 – 2564 ) โดยลงพื้นที่ทำประชาคมไปตามชุมชนต่างๆไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ ต้องการของประชาชนและชุมชน โดยนำโครงการข้อมูลการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและ แผนพัฒนาสี่ปี

footer_master

ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร  ก็ได้เตรียมจัดประชุมประชาคมตามหลักประชา รัฐในระดับนคร ครั้งใหญ่ โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ต.มหาชัย ต.ท่าฉลอม   และ ต.โกรกกราก เข้าร่วมประชาคม ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย เพื่อรับฟังว่าจะมีแผนโครงการใด ที่จะถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปีบ้าง จากการกลั่นกรองมาแล้วเมื่อครั้งการทำประชาคมตามชุมชน พร้อมทั้งประชาชนจะมีแผนอะไรเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก่อนที่จะสรุปแผนทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาฯอย่างสมบูรณ์แบบ  และนำมาสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว