เทศบาลนครสมุทรสาคร ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

fm ยุงลาย1

นี่คือภาพของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร สมุทรสาคร กำลังออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกระบาด  และเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจ1 และชุมชนนรสิงห์ ซึ่งครั้งนี้ได้นำเครื่องพ่นยุง มาฉีดพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนประชาชน และตามท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อขอความร่วมมือ ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายใน บ้าน เพราะเนื่องจากบางบ้านไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่น หรือถ้าหากไม่สะดวกให้เข้าไปพ่นหมอกควัน ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งน้ำขังภายในบ้าน เพราะยุงชอบไปวางไข่ ซึ่งตอนนี้เทศบาลนครสมุทรสาคร ก็เร่งรณรงค์ออกพ่นยุงทั้ง 32 ชุมชนในเขต เทศบาลนครสมุทรสาคร  เนื่องจากมีประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยากันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ คือช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนในบ้านของท่านป่วยเป็นโรค ไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา
fm ยุงลาย2

ส่วนในวันที่ 19 พ.ย.นี้ ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะมีแผนไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกันที่ชุมชนฝั่งท่าฉลอม และวันที่ 20 พ.ย. ที่ชุมชนท้ายตลาด,ชุมชนตลาดมหาชัย วันที่ 21 พ.ย. ที่ชุมชนเศรษฐกิจ 2, ชุมชนซอยเจียม วันที่ 22 พ.ย.ที่ชุมชนวัดป้อม, ชุมชนโรงไฟฟ้า วันที่ 26 พ.ย. ที่ชุมชนคลองบางหญ้า 1, คลองบางหญ้า 2 และวันที่ 27 พ.ย. ที่ชุมชนค่ายลูกเสือและชุมชนเกาะสมุทร

fm ยุงลาย3

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว