เทศน์มหาชาติ-วัดเจษฎาราม

vk เทศมหาชาติ 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายนที่ผ่านมา  วัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  ได้จัดงานเทศน์มหาชาติ  เวสสันดรชาดกขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดประยูรวงศาวาส   และพระมหาจารุวัฒน์  จรณธมฺโม  จากวัดบางรักใหญ่  มาร่วมเทศน์  พร้อมทั้งมีประชาชนเป็นจำนวนมากมารับฟังเทศน์มหาชาติ  เวสสันดรชาดกในครั้งนี้ 

vk เทศมหาชาติ 1

ซึ่งวัดเจษฎารามยังคงรักษาขนบธรรมเนียมนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับ  อีกทั้งการเทศน์มหาชาติ คือ  งานมหากุศลที่จะช่วยเตือนให้บุคคลน้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ  ซึ่งเรื่องราวของมหาชาติชาดกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชน  เพราะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีครบ ๑๐ ประการ  ก่อนจะทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ  และด้วยทานบารมีชั้นสุดยอดที่ยากยิ่งจึงเรียกว่า มหาชาตินั่นเอง

vk เทศมหาชาติ 2

vk เทศมหาชาติ 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว