เตรียมเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ด้วยกรมประมงจะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ โดยเปิดเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service หรือ OSS ซึ่ง จ.สมุทรสาคร จะเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ คือ ให้นายจ้างเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ให้นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวในเรือแต่ละลำ/อัตราค่าจ้าง/ชื่อเรือ ณ ศูนย์ OSS โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยใช้ หลักฐานดังนี้

1.สำเนาทะเบียนเรือและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ

2.สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสำหรับเรือประมง จากกรมเจ้าท่า

3.สำเนาบัญชีคนทำงานในเรือประมง ฉบับล่าสุด

ซึ่งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service หรือ OSS) จะมีขั้นตอนและหน่วยงานดำเนินการดังนี้

1.กรมการปกครอง : จัดทำทะเบียนประวัติ

2.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : ตรวจสอบสัญญาจ้าง

3.กรมการจัดหางาน : สแกนม่านตา

4.กรมประมง : จัดทำทะเบียนนายจ้าง จัดทำทะเบียนลูกจ้าง และจัดทำหนังสือคนประจำเรือ

5.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : ตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง เพื่อประกอบการทำงานในช่วงเวลา 1 ปี (สิ้นสุด 30 มกราคม 2563)

footer_master

footer_master

footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว