เตรียมสร้างศูนย์จัดการขยะ

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

พี่เมธ บางหญ้าเเพรก1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะควบคุมอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

พี่เมธ บางหญ้าเเพรก2

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกมีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงได้จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะควบคุมอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้างต่อไป

สุเมธ/ภาพ/ข่าว