เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ หากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบครอบคลุมทำให้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่อาจจะเกิดขึ้นได้

footer_master

โดย ร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานในที่ประชุมว่า จากสถิติข้อมูลย้อนหลังไป 11 ปี  จังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้งแต่อย่างใด และระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี ส่วนระดับความเสี่ยงภัยแล้งของสมุทรสาครอยู่ในระดับเสี่ยงน้อย

footer_master

ทั้งนี้ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รายงานการเตรียมพร้อมเรื่องน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาว่ามีความเพียงพอ ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ อย่างแน่นอน ส่วนแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้จะมีความมั่นใจว่า  จะไม่เกิดภัยแล้งในจังหวัด แต่ก็ต้องเตรียมแผนป้องกันไว้ จะเป็นการดีที่สุด

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว