เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

s - รณรงค์เลือกตั้ง-01

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวนมาก

s - รณรงค์เลือกตั้ง-02

โดยทางด้านนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายต่างๆและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตลอดจนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยการแจกคู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนกระบวนการเลือกตั้งและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

s - รณรงค์เลือกตั้ง-03

s - รณรงค์เลือกตั้ง-04

s - รณรงค์เลือกตั้ง-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว