เงินประมูลทะเบียนรถเข้ากองทุนผู้ประสบภัยทางถนน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ขนส่ง1

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรร ได้แก่ แขน-ขาเทียม รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วเกือบ 14,000 ราย เป็นเงินกว่า 658 ล้านบาทและมีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการในวันประมูลทะเบียนรถเลขสวยของแต่ละจังหวัดผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงนับว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.roadsafefund.com หรือ www.tabienroad.comและต้องกรอกข้อมูลในแบบคำขอให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องสำหรับปี 2560 เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนอีก 140 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น

ส่วนหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการในลักษณะที่แตกต่างกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป มาด้วย, ในกรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้าต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักโดยรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน จำนวน 2 รูป โดยใช้ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

tp-ขนส่ง2 tp-ขนส่ง3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว