เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

    เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม โดยได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้ที่ได้รับเข็มทั้งหมด 7 ราย ได้แก่นายกฤติธัส พิสิษภาสกร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร, นายชัยยุทธ เตชะกุลปราณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร, นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร, นายพนรัตน์ บุญรอด รองอัยการจังหวัดสมุทรสาคร, นายชวเรศร์ สายแสง รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร, นายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และ นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ซึ่งทั้ง 7 รายนี้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับเครื่องหมายดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม  สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งชีพ

 

footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว