เครือข่ายอาสาวารี

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

อาสาวารี

ที่ห้องประชุมโรงแรมพรีเมี่ยมเพลส จังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 32 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ให้ปลอดภัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์นําเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยเมื่อปี2553 กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาวารี” ภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า” ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทํางานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทําสิ่งล่วงล้ำลําน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ

จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่าย “อาสาวารี” รุ่นที่ 32ขึ้น โดยหัวข้อในการอบรมจะประกอบด้วย ภารกิจของกรมเจ้าท่า โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ ความเป็นมาเบื้องต้น ของ “อาสาวารี” ด้านการสอดส่อง ดูแล มิให้มีการละเมิดกฎหมายการเดินเรือและสิ่งล่วงล้ำลําน้ำ ด้านตรวจตราสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การขจัดคราบน้ำมันที่ถูกคลื่นซัดเข้าริมฝั่งในเบื้องต้น ด้านการแจ้งเหตุทางน้ำ การเฝ้าระวังคราบน้ำมันที่ถูกคลื่นซัดเข้า ริมฝั่งในพื้นที่เพื่อป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สําหรับผู้สนใจสมัครเป็นเครือข่ายอาสาวารี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำโทรศัพท์ 02-233 0433 02-233 1311-8 ต่อ 308 , 304 , 229 หรือสายด่วน1199

 

อาสาวารี2 อาสาวารี3 อาสาวารี4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว