เกี่ยวกับเรา

บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด

หลักในการบริหารงาน

นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ และเป็นกลาง ยึดถือในจรรยาบรรณของสื่อ

ประวัติ(ย่อ)

บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 14 ปี  วัตถุประสงค์ในการในการก่อตั้งกิจการ เพื่อเผยแพร่สาระความบันเทิงและข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีพื้นที่ให้บริการจังหวัดสมุทรสาครในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่ ตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลท่าจีน ตำบลโกรกกราก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าทราย ตำบลบางกระเจ้า ตำบลโคกขาม ตำบลนาดี ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านบ่อ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลคอกกระบือ ตำบลบางน้ำจืด