เกณฑ์ทหาร 2561

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

พันเอกสถาพร สุดเสนาะ สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการใน ปี  2561  ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายนนี้ โดยชายไทยที่จะเข้ารับการตรวจเลือก คือผู้ที่เกิด พ.ศ. 2540 และเกิด พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2539 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หรือคนที่มีผลการตรวจเลือกในปีที่ผ่านมา ยังไม่เสร็จสิ้นทุกกรณี รวมทั้งประเทศ 356,978 คน ขณะที่ราชการต้องการทหารเกณฑ์ 104,734 คน ส่วนในสมุทรสาครนั้น มีชายไทยถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินทั้งสิ้น2,178 คน และต้องการทหารเกณฑ์ จำนวน 626 คน แบ่งเป็นทหารบก กับทหารอากาศ ไม่มีทหารเรือ
ซึ่งขณะนี้ทางราชการได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ตรวจเลือก คณะกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ ฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง ที่จะอำนวยความสะดวกไว้ให้แล้ว

 

tp-เกณฑ์2

โดยในสมุทรสาครจะดำเนินการในระหว่างวันที่1-5 เมษายน ในวันที่ 1และ 2 เมษายน จะเกณฑ์ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน โดยใช้สถานที่ ศาลาการเปรียญวัดนางสาว วันที่ 3-4 เมษายน จะเป็นของอำเภอเมือง โดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญวัดป้อมวิเชียรโชติการาม และวันที่ 5 ของอำเภอบ้านแพ้ว โดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ให้ตรวจสอบและเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งในเรื่องการตรวจสอบหมายนัด สด.40 ว่าทางราชการกำหนดให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกในวัน เวลา และสถานที่ใด ต้องไปให้ตรงตามหมายนัด หากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สัสดีทันที
การเตรียมหลักฐานประกอบการเข้ารับการตรวจเลือก อาทิ บัตรประชาชน เอกสารทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ทั้งที่ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก การตรวจโรคก่อนตรวจเลือกและใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือก และการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเข้ารับการตรวจเลือก
                         

tp-เกณฑ์3 tp-เกณฑ์4

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว