อาเซียนศึกษา

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ ได้จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา ขึ้นที่โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม  โดยมีกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วม11โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม, โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร, โรงเรียนบ้านคลองซื่อ, โรงเรียนวัดปัจจันตาราม, โรงเรียนวัดบางน้ำวน, โรงเรียนวัดบางพลี,  โรงเรียนวัดกาหลง, โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง,  โรงเรียนวัดนาขวาง, โรงเรียนบ้านนาโคก และโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การแต่งกายรวมไปถึงคำทักทายของชาติต่างๆในอาเซียน มีการออกร้านขายขนม เล่นเกมส์ เพื่อให้เด็กๆได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน ให้เยาวชนได้รับรู้และ ตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน สร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองอาเซียน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างเยาวชน และต้องการเน้นย้ำถึงความสําคัญของความร่วมมือและ ความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10ประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ ในอนาคตอันใกล้นี้

                                  

footer_master footer_master footer_master

         เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว