อบรม อย.น้อย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

อยน้อย

 

อยน้อย2

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม อย.น้อย นักคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาตามโครงการ อย.น้อย โดยได้มีการเชิญครูผู้รับผิดชอบ งาน อย.น้อย  และแกนนำนักเรียน อย.น้อย ของทั้ง 30 โรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ครูและนักเรียนแยกกัน สำหรับการอบรมครูแกนนำอย.น้อย ก็จะมีนายณัฐพงศ์ วีระชุนย์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และอาจารย์ณัฐภษรณ์ พสุทธิพงศ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ และภญ.อัญชลี เอื้อจงมาณี เภสัชกรชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการแนะนำแผนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรัง รวมทั้งแนวทางการสอนงาน อย.น้อยให้กับครูที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กต่อไป

ส่วนของนักเรียนก็จะมี  ภญ.สุภพิชญ์ จันทร์ชัย เภสัชกนรชำนาญการที่จะมาให้ความรู้เบื้องต้นการคุ้มครองตนเอง ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณา ให้กับนักเรียน เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดต่อเพื่อนๆคนอื่นๆ ที่จะได้มีความรู้ในการป้องกันตนเองในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

     

อยน้อย3 อยน้อย4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว