อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ

AD WEB CCTV 14-6-60

s - อบรมผู้สูงอายุ-01

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงส์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ2561โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกพร้อมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

s - อบรมผู้สูงอายุ-02

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุให้มีความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 เพื่อให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมองเห็นคุณค่าและความเท่าเทียมกันในสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกโดยภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

s - อบรมผู้สูงอายุ-03

s - อบรมผู้สูงอายุ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว