อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทาง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายจตุพร  ศิริสัมพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ   เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทาง   ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ อบต.คอกกระบือ โดยมีตัวแทนชุมชนตำบลคอกกระบือ เข้าร่วม

footer_master

สำหรับโครงการนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรสาคร  ได้ดําเนินโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงาน   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ สร้างความร่วมมือด้าน   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจําปี 2561  ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การส่งเสริมชุมชนลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  การศึกษาดูงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  การตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการ  สิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา และการสรุปผลถอดบทเรียน

footer_master

ทั้งนี้ได้จัดการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทาง  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3 Rs คือ  Reduce  Reuse และ Recycle  , สร้างครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  เชื่อมโยงกับการทําเกษตร ปลูกพืชแบบอินทรีย์

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว