อบรมแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

vk อบรมstem 4

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)  โดยมีนายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งมีนางพรทิพย์  สวัสดิ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามและข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

vk อบรมstem 3

vk อบรมstem 2

โดยโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัยและคณะ  เป็นวิทยากรบรรยาย   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ปัจจุบัน  และพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อนำไปปรับใช้กับการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

vk อบรมstem 1

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว