อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

โต้ง To be number one1

โครงการอบรมแกนนำศูนย์เยาวชนเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้จัดขึ้นที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองสมุทรสาคร จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวน 90 คน

โดยความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับในวันนี้นั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเรื่องประเภท เรื่องของการเข้าไปเป็นผู้เสพ ผู้ติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการอยากรู้อยากลอง พิษภัย อันตราย ของสิ่งเสพติดแต่ละประเภท ที่จะทำให้เยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อ รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสารเสพติด และที่สำคัญ คือสามารถเป็นผู้นำในการชักจูงให้บุคคลรอบข้างห่างไกลยาเสพติด  การจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมา จึงเป็นการช่วยทำให้กลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ได้มีภูมิกันทางจิตใจที่มากขึ้น ทำให้พวกเขา ไม่อยากรู้ ไม่อยากลอง ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

 

โต้ง To be number one2 โต้ง To be number one3 โต้ง To be number one4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว