อบรมเรื่องบุหรี่

AD WEBSITE CABLE TV

กอ บุหรี่1

ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่  โทษ  และการเลิกบุหรี่  รวมถึงบทบาทของ อสม. ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่  โดยมีเหล่า อสม. จากทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วม

กอ บุหรี่2

จากข้อมูลการสำรวจในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ชายไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 46.6 หญิงไทยร้อยละ 2.6  นั่นหมายความว่า โดยเฉลี่ยใน 10 ครัวเรือนที่ อสม. แต่ละคนรับผิดชอบจะมี 4ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่  ซึ่งโอกาสที่ อสม. จะช่วยให้คนในครัวเรือนที่รับผิดชอบเลิกสูบบุหรี่จึงมีมาก  ทั้งนี้หน้าที่หลักข้อหนึ่งของ อสม. คือการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในครัวเรือนที่ อสม.แต่ละคนรับผิดชอบ   โดยโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันมากคือ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคอัมพาตหรือ อัมพฤกษ์ โรคเส้นเลือดหัวใจ โรคถุงลมปอดโป่งพอง ในจำนวนคนไทยที่เป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ 14.9 ล้านคน มีถึง 2.5 ล้านคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่โดยเป็นเพศชาย 2.35 ล้านคน (จากข้อมูล พ.ศ. 2552)

กอ บุหรี่3

ดังนั้นการสูบบุหรี่จะทำให้การรักษาโรคเหล่านี้ยากขึ้น เกิดโรคแทรกเร็วขึ้น และจะเสียชีวิตเร็วขึ้น แม้ว่าจะสามารถคุมเบาหวาน คุมความดันด้วยยาได้ดีก็ตาม  และการช่วยให้คนที่มีโรคประจำตัวเลิกสูบบุหรี่  มีโอกาสสำเร็จสูงกว่าช่วยคนที่ไม่มีโรคประจำตัวให้เลิกสูบบุหรี่  โดย อสม. จะลงไปให้ความรู้ถึงพิษภัยและโทษ  รวมถึงหากตัดสินใจเลิกบุหรี่จะมีประโยชน์อย่างไร  มีอาการเบื้องต้นอย่างไร  ซึ่งต้องติดตามและแก้ไข  และคอยให้กำลังใจแก่ผู้ที่อยู่ในช่วงเลิกสูบบุหรี่ด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว