อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ในโครงการเทศกาลกินเจ 2561

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ในโครงการเทศกาลกินเจ ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีสมาชิกสภา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมอบรมจำนวน 84 คน ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะถึงงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีการถือศีลกินเจ แนะนำ ศาสนสถาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯและจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างดี ถูกต้องและทั่วถึง จึงได้จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยนี้ขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่จริง ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณี  และความเป็นมาของศาลเจ้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ก็ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ จารุปราโมทย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆมัคคุเทศก์น้อย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว