อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) จังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวศิริลักษณ์  มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ( Care Giver ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561  โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver ) จากอำเภอเมือง และอำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 49 คนเข้าร่วม

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2560  มีผู้สูงอายุ จำนวน 76,402 คน  ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังเป็นโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง  , ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , ไขมันสูง  และพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง , ขาดการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง , ความยากจนทำให้ขาดการบริการเข้าถึงบริการภาครัฐ  , ทำให้แนวโน้มผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น  ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลรักษาและการฟื้นฟูอย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขอย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

footer_master

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว   โดยใช้เวลาในการอบรมหลักสูตร  70 ชั่วโมง หรือ 10 วัน ของกรมอนามัย

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว