อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถ

fm - อบรมผู้ขอใบขับรถ1

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง   ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และนายสุนทร มหารัตนวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ทำการลงนามความร่วมมือในการจัดการอบรม เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ โดยมีผู้แทนสถานศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง   เปิดเผยว่า การที่กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ Sure Driving / Smart Drive เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะและความรู้การขับรถอย่างปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จะปรับเพิ่มเนื้อหาอบรมการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่จากเดิม 4 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มความเข้มข้นด้วยการเพิ่มเนื้อหาการอบรมให้ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขับรถ เชิงป้องกันอุบัติเหตุ จิตสำนึก และมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล โดยใช้เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 90 หรือ 45 ข้อจาก 50 ข้อ จึงจะผ่านการทดสอบ

fm - อบรมผู้ขอใบขับรถ2

ทั้งนี้เนื้อหาข้อสอบ จะจัดแบ่งข้อสอบข้อเขียนออกเป็นหมวดหมู่ โดยจะเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวดคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายและป้ายจราจรต่างๆ อาทิ ห้ามแซง ห้ามเลี้ยว การหยุดรถ และการห้ามหยุดรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้มีความรู้และความเข้าใจในการขับขี่รถที่ถูกต้อง  พร้อมทั้งได้นำตัวอย่างข้อสอบที่มีมากถึง 1,000 ข้อ มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนสอบ โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.dlt.go.th
นอกจากนี้ สำหรับการขอรับอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว เพิ่มหลักสูตรการอบรมจากเดิมจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงนั้น จะต้องเข้ารับการอบรมในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยทางหลวงไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที , การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ,จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลไม่น้อยกว่า 30 นาที
fm - อบรมผู้ขอใบขับรถ3

นางชริตว์จาร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนด ให้มีการอบรมแก่ผู้ขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ จำนวนวันละ 60 คน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการอบรม 5 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร สามารถโทรศัพท์จองคิวล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 099 – 163 – 6656 ระหว่างเวลา 14.00 น.ถึง 16.00 น.หรือเข้ารับการอบรมและทดสอบในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานภาครัฐที่มีความตกลงร่วมกันในการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้วก็จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อมาแสดงในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 820 – 898 ต่อ 108 ในวันและเวลา

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว