อบรมการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - เทศบาล8 1แก้

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)  นายนิภัทร ปัจจุทธรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พร้อมด้วย  นางสาวภัทรพร แจ่มดอน  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลนครฯ  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู    และนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการ

fm - เทศบาล8 2

สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลคือโรงเรียนที่มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถ   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณเป็นหัวใจของการเรียนรู้   จึงจำเป็นต้องใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลายในการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์   ดังนั้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้กิจกรรมเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ หากนักเรียนได้รับการฝึกและกระตุ้นให้คิดบ่อยครั้ง  โดยใช้คำถาม จะเกิดการคุ้นเคยและชำนาญยิ่งขึ้น โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาให้ความรู้ครั้งนี้    ซึ่งจะแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน วันละ 120 คน  รวมทั้งสิ้น 240 คน

fm - เทศบาล8 3

fm - เทศบาล8 4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว