อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมรู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม

AD WEB CCTV 14-6-60

พี่เมธ - ป้องกันภัยสังคม-01

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร   พร้อมกลุ่มสตรีในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ - ป้องกันภัยสังคม-03

สำหรับการดำเนินกิจกรรมรู้ไว้ ใส่ใจป้องกันภัยสังคม ได้จัดขึ้นตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์/วิธีป้องกันตนเองและการเอาตัวรอดจากโลกอินเตอร์เน็ต การป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างทั้งในบ้าน ในที่สาธารณะและชุมชน ได้อย่างฉลาด รู้เท่าทัน นำความรู้ที่ได้รับไปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

พี่เมธ - ป้องกันภัยสังคม-02

สุเมธ/ภาพ/ข่าว