อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

อบจ.อบรมคุณธรรม

ที่โรงเรียนวัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร พร้อมคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดยกกระบัตรและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน150คน

อบจ.อบรมคุณธรรม2

โดยทางด้านนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสมุทรสาคร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นธรรม เรียนรู้หลักค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป

อบจ.อบรมคุณธรรม4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว