อบจ.ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน การเก็บขยะที่อยู่ตามแนวชายเลน และร่วมกันปลูกกล้าไม้ชายเลน จำนวน 400 ต้น  โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่และวิทยากรจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ซึ่งมีจิตอาสาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม กว่า 200 คน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปัจจุบันบางช่วงมีสภาพที่เสื่อมโทรมและถูกทำลาย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

tp-ปลูกป่า2 tp-ปลูกป่า3 tp-ปลูกป่า4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว