อบจ.ต่อต้านคอร์รัปชั่น

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

โต้ง - ต่อต้านคอร์รัปชั่น 1

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน สร้างความตระหนักในการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  สร้างวินัยให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนเพื่อเป็นการมุ่งเน้น ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับทราบแนวทางเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นในองค์กร

โดยนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นผู้กล่าวนำการให้สัตย์ปฏิญาณ พร้อมกับชูแขนขึ้นเป็นกากบาท เป็นสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น

โต้ง - ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2 โต้ง - ต่อต้านคอร์รัปชั่น 3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว