อบจ.จัดกิจกรรมวัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  โดยมี ดร.เทวินทร์ วารีศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนาย อโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น,ความต่างของชายหญิง  ,การคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน,ทักษะการปฏิเสธ,การป้องกันและการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสถานการณ์โรคเอดส์ แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน  ในโอกาสนี้ยังได้ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์อีกด้วย

footer_master

ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม “วัยใส  วัยเรียน  รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” ได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร    ในปัจจุบันพบว่ามีเด็กและเยาวชนกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีการติดเชื้อ HIV สูงเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 20 – 24 ปี เเละมีเด็กที่ติดเชื้อ HIV อายุน้อยสุดเพียง 12-13 ปี ส่วนอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีจำนวน 5 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร  เป็น 1 ใน 5 ที่มีวัยรุ่นคลอดก่อนวัยอันควรจำนวน 63.9 % เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีสิ่งเร้าต่างๆมากมาย เช่น ยาเสพติด การติดเพื่อน ติดเหล้า ติดเกม และมีสิ่งยั่วยุในเรื่องพฤติกรรมทางเพศในยุคสังคมออนไลน์ ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและนำไปประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อีกทั้งเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ตลอดจนยังเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนในการรักนวลสงวนตัว ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วย

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว