ห้ามกักตุนสินค้า

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ห้ามกักตุน1

กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภคถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีรายละเอียดได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ เพื่อจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาปกติ หรือ นำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาขายให้ประชาชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขประชาชนและผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบจากการกักตุนสินค้า  จึงให้ทางจังหวัดเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกรณีมีผู้ประกอบการหรือผู้ค้าทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งสุราบุหรี่หรือตั้งราคาขายสินค้าดังกล่าวสูงกว่าปกติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนดังกล่าวอย่างกว้างขวางและให้จังหวัดหรืออำเภอจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อออกไปปฏิบัติการตรวจสอบราคาสินค้าในพื้นที่ตามแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ ว่ามีการกักตุนสินค้าหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่พบว่ามีการกักตุน หรือตั้งราคาขายสินค้าที่สูงกว่าปกติเกินจริง ให้ตักเตือนขอความร่วมมือไม่ให้กระทำความผิดตามกฎหมาย    หากพบว่ามีเจตนากระทำผิดหรือกระทำผิดซ้ำให้ดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาด  แล้วรายงานชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวให้ทางกระทรวงมหาดไทยและทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบ เพื่อจะได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายภาษี หรือมาตรการทางกฎหมายป้องกันการฟอกเงินเข้าไปดำเนินการกับผู้ประกอบการ โดยบริษัทห้างร้านเหล่านั้นที่เอาเปรียบประชาชนต่อไป

หากประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อนหรือพบเห็นแจ้งได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000 ,   ตู้ ปณ.999 , โทรศัพท์หมายเลข 034 – 411251 หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ, Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  และ LINE ID : Chaiwat 1567

      

tp-ห้ามกักตุน2 tp-ห้ามกักตุน3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว