หารือโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - สุนัข1

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องด้วย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ”    โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย  และเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รัฐบาลเห็นสมควรขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”  ซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี 2556 -2558 พบปัจจัยสำคัญของผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า คือ   การไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค  ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน และยังพบว่าผู้สัมผัสโรคทั้งหมดจะเสียชีวิตหลังสัมผัสโรคไม่เกิน 1 ปี

fm - สุนัข4

โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้  เพราะ สตง.กล่าวว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น   ซึ่งจริงๆแล้วท้องถิ่นเป็นผู้ที่สามารถลงพื้นที่ฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเพราะมีความพร้อมทั้งมวลชน  ผู้นำชุมชน และ อสม. พร้อมลงพื้นที่ได้ทุกเวลา  ตอนนี้จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเท่านั้นที่มีวัคซีน  โดยลำพังปศุสัตว์จังหวัดก็ไม่สามารถลงพื้นที่ได้เองทั้งหมดเพราะมีบุคลากรน้อย  จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนแนวทางของโครงการนี้ที่ชัดเจนจะเป็นอย่างไร ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี จะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

fm - สุนัข3

fm - สุนัข2

          วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว