หารือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

 

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 โดยในที่  ประชุมได้มีการเสนอเพื่อทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

footer_master

โดยจากการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ได้ลงมติปรับแก้หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จาก 7 ข้อ เหลือ 4 ข้อ ที่มีความจำเป็นต้องคงไว้ เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ คือ 1.นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 2.นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3.นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล เป็นพิเศษ และ 4.นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนและสำหรับข้อที่ยกเลิกไป 3 ข้อ คือ 1.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำ คุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 2.นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย และ3.นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย  โดยกรณีนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่านั้นในลำดับสุดท้ายนั้นแต่ละโรงเรียนต้องไปกำหนดเกณฑ์และประกาศให้ผู้ปกครองรับทราบล่วงหน้า อีกทั้งระบบเด็กฝาก และการเรียกเงินแป๊ะเจี๊ยะ จะต้องไม่มีเด็ดขาด

footer_master

ส่วนการกำหนดคุณสมบัติรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่ บริการนั้น ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณากำหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 60 ซึ่งถ้ามีนักเรียนมาสมัครครบต้องรับทั้งหมด แต่ถ้าไม่เต็มตามจำนวน ทางโรงเรียนต้องมีเกณฑ์ในการรับนักเรียนเพิ่ม ส่วนร้อยละ 40 รับนักเรียนนอกเขตพื้นที่สถานศึกษา นอกจากนั้นยังให้รับนักเรียนที่จบม.3 เพื่อเข้าเรียนต่อม.4 ในโรงเรียนทุกคน ยกเว้นนักเรียนที่ไม่ประสงค์เรียนต่อ กรณีที่รับนักเรียนได้ไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ สามารถให้สอบรับสมัครเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังได้มีมติให้ สพฐ.เลื่อนรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม. 4 มาเป็นวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 23-27 มีนาคม 2562 โดยจะงดรับนักเรียนในวันที่ 24 มีนาคม เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้ทุกโรงเรียน นำประกาศนโยบายที่ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับแก้ล่าสุด นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว