หมู่บ้านรักษาศีล ๕

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-หมู่บ้านศีลห้า1

เมื่อเวลา 8.40 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม ได้มีการจัดพิธีการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยมีพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 ประจำหนกลางเป็นประธานในการประเมิน พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับ

 

tp-หมู่บ้านศีลห้า2

สำหรับการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสมุทรสาคร  ในเชิงปริมาณของแผนระยะกลางนั้น สามารถเชิญชวนให้พุทธสาสนิกชน เข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สำเร็จตามเป้าหมาย และปัจจุบันอยู่ในระยะที่3หรือระยะยาว มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 417,408 คน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 545,454 คน คิดเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 80 เปอร์เซ็นต์ได้ ก่อนสิ้นสุดโครงการเดือนกันยายนนี้

ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมให้ประชาชนทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ปฏิบัติตามหลักศีล 5 เพื่อให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างหมู่บ้านแห่งคุณภาพ เปี่ยมศีลธรรมจรรยา และเป็นหมู่บ้านที่นำหลักศีล5 มาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งที่เข้ารับการพิจารณาได้แก่ หมู่บ้านนาโคก  ต้นแบบของอำเภอเมือง ที่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 99.5 เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านที่นี่จะยึดการอยู่แบบพอเพียง รักษาอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นเอาไว้นั่นก็คือการทำนาเกลือ และยังมีการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลือไว้ที่วัด ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  นอกจากนั้นก็มีขนมกง ที่เป็นสินค้าหลักของหมู่บ้าน

tp-หมู่บ้านศีลห้า3

ส่วนของอำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ หมู่บ้านคลองสะพานดำ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60.3 เปอร์เซ็นต์ หมู่บ้านนี้นำหลักศีล 5 มาพัฒนาชีวิต มีผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อได้แก่งานเบญจรงค์ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และหมู่บ้านนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วย และของอำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ หมู่บ้านคลองกก  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 85.1 เปอร์เซ็นต์  หมู่บ้านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการนำหลักศีล 5มาพัฒนาชีวิต  โดยวัดยกกระบัตรและผู้นำชุมชนได้จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เน้นให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้  นอกจากนั้นยังได้ผนึกกำลังแบบ “บวร” คือ บ้าน วัด ราชการ ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ ปฏิธรรมมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้หมู่บ้านนี้เกิดความสงบร่วมเย็น

ซึ่งสมุทรสาครนั้นก็เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดของคณะสงฆ์ภาค 14 ที่ประกอบด้วยอีกสามจังหวัดคือ กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี  รวมหมู่บ้านรักษาศีล5ที่ต้องได้รับการประเมินของคณะสงฆ์ภาค14 ทั้งหมด 34 หมู่บ้าน และหลังจากนั้นทางคณะกรรมการประเมินจะพิจารณาเพื่อหาหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นตัวแทนในระดับภาคต่อไป

tp-หมู่บ้านศีลห้า5

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว