ส่งเสริมประชาธิปไตย

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามาโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขึ้นที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ส่วนวิทยากรในงานวันนี้ก็คือพี่ๆจากมูลนิธิฟรีดิช เนามัน ประเทศไทย ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจกันในรูปแบบที่สนุกสนาน ผ่านกิกรรมและเกมต่างๆ

โครงการที่จัดขึ้นนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อยากให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครอง และการบริหารบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีวินัย รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้มีความเจริญ ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน

ซึ่งการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพนั้นก็เป็นอำนาจหน้าที่หนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือจะต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเป็นสำคัญ เพราะเป็นการปลูกฝังให้เขามีความคุ้นเคยเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย

                 

tp-วัดธรรม2 tp-วัดธรรม3 tp-วัดธรรม4

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว