ส่งเสริมประชาธิปไตย

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและยุติความรุนแรงในครอบครัว เด็ก เยาวชนและสตรี ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกรวมทั้งคณะครูนักจากจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วมจำนวนมาก

footer_master

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน สตรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  การยุติความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน สตรี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีนโยบายและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรง

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว