สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

สัมมนาทุจริต1

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยมีนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ นักการเมืองทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สัมมนาทุจริต2

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำผู้เข้าร่วมงานประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยจะยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม มีการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับทราบ

สัมมนาทุจริต3

จากนั้นเป็นการสัมมนาฯให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม โดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดสัมมนาฯดังกล่าว ก็เพื่อร่วมกันประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้

สัมมนาทุจริต4

นายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ได้บัญญัติให้ ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลทางด้านการเมือง ประกอบด้วย ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  รู้จักยอมรับความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด, ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงใน การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม, มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน, มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน, มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว