สัมมนารูปแบบและวิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย   ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบและวิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  ประจำปี 2561 ซึ่งก่อนที่พิธีเปิดโครงการจะเริ่มขึ้น  นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด  ได้บรรยายพิเศษ “โครงการสัญจรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร”

footer_master

จากนั้นนายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย อบต ,  เทศบาล , อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประเมินผลงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการเรียนการสอน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ ข้าราชการครูทุกคนต้องทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ     กันยารัตน์ / ข่าว