สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

วัดเจษ1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน สำหรับนักเรียน และนักศึกษา โดยมี   นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู และนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมกิจกรรม

วัดเจษ2

สำหรับภายในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำนักเรียน นักศึกษากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก

วัดเจษ3

โดยพระเทพสาครมุนี กล่าวสัมโมทนียคาถา โดยให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ ให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน กับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างความสุข ให้เกิดแก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนา รักษาประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนโลกให้ดำรงไว้สืบไป

วัดเจษ4

วัดเจษ5

วัดเจษ6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว