สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้จัดขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง โดยมีนายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน นายสมศักดิ์ ขวัญเมืองนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

ซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ทางทีมสัตวแพทย์ก็ลงมือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ประชาชนนำมา รวมทั้งมีการจับสุนัขจรจัดภายในวัดมาฉีดด้วย ซึ่ง ครั้งนี้ก็ได้วัคซีนมาราว 250 โดส ส่วนการทำหมันครั้งนี้จะทำได้ 60 ตัว ส่วนแผนที่จะใช้รณรงค์ป้องกันโรคในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ทางนายสมศักดิ์ ขวัญเมือง กล่าวว่า ทางเทศบาลได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขแล้ว จำนวน 6,000 โดส เพื่อที่จะออกฉีดให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ เพราะในพื้นที่นี้ก็มีสุนัขเป็นจำนวนมากด้วย

 

tp-อ้อมน้อยฉีดวัคซีน2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น  โครงการป้องกันและควบคุมโรค โดยจะดําเนินการเพื่อไม่ให้มี ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อีก ต่อไป และทั่วประเทศจะต้องกําจัดโรคนี้ให้หมดไป ภายใน ปี พ.ศ. 2563ตามที่องค์การ  อนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประเทศได้คาดหวังไว้ ประเทศไทยจึงได้กําหนดกรอบแนวทางการ ทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประสบ   ความสําเร็จตามเป้าหมาย ดังกล่าว

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและในสัตว์ในปี พ.ศ. 2556-     2561 ยังมีรายงานโรคอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ของโรคใน ปัจจุบันไม่รุนแรงเท่าปี     2559-2560 ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจํานวนมากในขณะนี้ เป็นผลมาจากการที่กรมปศุสัตว์มีการเร่งรัดสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม   พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2554 อย่างจริงจัง

                        ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาด และหากเกิดโรคก็ต้องทําให้สงบอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2554     อย่างเข้มข้น โดยประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวกําหนดให้ในรัศมี 5 กิโลเมตร ต้องดําเนินการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวพร้อมกับฉีดวัคซีนให้ได้ 100 % ทั้งนี้เมื่อศึกษา ถึงสาเหตุของการเกิดโรคพบว่าสัตว์พาหะนําโรคที่สําคัญยังคงเป็นสุนัขและแมว ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงมีการปล่อยทิ้งสุนัข ในที่สาธารณะ ซึ่ง ส่งผลให้จํานวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประชาชน บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

 

tp-อ้อมน้อยฉีดวัคซีน3

กิจกรรมวันนี้ ก็เพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจิตสํานึก ตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความร่วมมือ กับภาครัฐในการ  ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

                                               

tp-อ้อมน้อยฉีดวัคซีน4

 เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว