สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

tp-เจ้าพ่อ11

เมื่อเวลา 10.30 น. คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ชุดใหม่ ที่มีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นประธาน ได้เข้าสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเปลี่ยนคณะกรรมการในแต่ละครั้ง เพื่อให้องค์เจ้าพ่อได้คุ้มครองปกปักรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง โดยเริ่มต้นได้มีการอ่านคำบวงสรวงองค์เจ้าพ่อและต่อด้วยคำสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ มีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ส่วนคณะกรรมการใหม่อีก4 ท่าน ได้แก่นางละมูล ลือสุขประเสริฐ  ,  นายสมชัย  ตัชชนานุสรณ์   , นายพรเทพ กิตติสุวัฒน์  และนายปิยะ ประเสริฐบูรณ์ ซึ่งวาระการบริหารครั้งนี้คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561

 

tp-เจ้าพ่อ3 tp-เจ้าพ่อ2

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว