สอบธรรมศึกษา

tp-สอบนักธรรม1

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง   ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พร้อมกันทั่วประเทศ โดยการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนนั้น จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้วัดและโรงเรียนต่างๆจัดเป็นสนามสอบ อย่างเช่น ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดนาโคก ซึ่งในวันนี้ก็มีนักเรียนจำระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6  จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาโคก โรงเรียนวัดนาขวาง โรงเรียนวัดกาหลง โรงเรียนวัดปัจจันตราม และโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมมาราม มาร่วมสอบในครั้งนี้ สำหรับการสอบในครั้งนี้ จะเป็นการสอบทั้งสามระดับ คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

โดยวิชาที่สอบนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 วิชา ได้แก่ เรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งเนื้อหาของการสอบทั้งหมดนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติของอุบาสกและอุบาสิกา หลักการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนจองพระพุทธเจ้า

 

tp-สอบนักธรรม2 tp-สอบนักธรรม3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว